აროლის რიგითი შეცვლისას აუცილებელია ვიხემძღვანელოთ შემდეგი წესებით ახალი პაროლის ფორმირებისათვის:

— მინიმალური სიგრძე - 8 სიმბოლო (ე.ი. პაროლი უნდა იყოს სიგრძით არა ნაკლებ 8 სიმბოლოსი);

— შენახვის ისტორია - 5 პაროლი (ე.ი. ბოლო 5 პაროლი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ახალი);

— პაროლი უნდა შეიცავდეს სიმბოლოებს ჯგუფებიდან - A..Z a..z 0..9 (ე.ი. პაროლი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს როგორც მინიმუმ ერთ დიდ ინგლისურ ასოს, ერთ პატარა ინგლისურ ასოს, ერთ ციფრს);

— მოქმედების ხანგრძლივობა - 42 დღე (ე.ი. ახალი პაროლი იმოქმედებს 42 დღე, ამის შემდეგ აუცილებელია მისი შეცვლა).

— საწყისი პაროლი ახლა იქნება: Qwer1234 (ეს პაროლი წესდება ახალი მომხმარებლებისთვის და პაროლის ჩამოყრის შემდეგ).